Rodinné prostředí, jak známo, hraje veledůležitou roli v hudebním vývoji a David Richter měl štěstí, že se dostával do styku s hudbou neustále již od útlého věku.

Rodiče se věnovali folklóru a starší bratr se sestrou hře na housle.
Hudba pro něj byla vždy spojená s radostí a bezprostředním projevem, za což vděčí hlavně tátovi, který denně hrál na akordeon či kytaru nejrůznější písně, a David, spolu se sourozenci, kolem něj tančil, zpíval a všelijak řádil v rytmu hudby.

Touto přirozenou cestou se začal učit hudebnímu jazyku. Samotný nástroj chytil řádně do rukou ve 13 letech jako samouk, po pár měsících začal docházet na soukromé hodiny k virtuosovi Igoru Šelešovskému.

Hudebnost nabytou od dětství dokázal za necelé dva roky přetavit v úspěšně složené zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.

Během následujících čtyř let studií u Bohunky Kunzové vylepšoval svou technickou dovednost, rozšiřoval své povědomí o klasické hudbě a soukromě se zajímal o další žánry a improvizaci.

Právě žánry a improvizace rozhodly o jeho dalším klíčovém kroku a tím byl přestup na Ježkovu konzervatoř v Praze. Zde pod vedením mnoha skvělých muzikantů, jakými jsou například Peter Binder, Marek Velemínský, Adam Tvrdý
a další, přičichl k jazzu, funky, swingu, rocku a hlavně latinské hudbě.

Momentálně se David Richter vzdělává na Hochschule für Music Carl Maria von Weber v Drážďanech na oddělení Jazz/Rock/Pop (Profesoři: Thomas Fellow, Lars Kutzschke, Petr Saidl). Věnuje se sólové autorské tvorbě, zpívá a hraje v tramp-swingové kapele Nové struny.

The family environment, as we know, plays a major role in musical development, and David Richter was lucky to have been in contact with music ever since he was young. Parents devoted themselves to folklore and older brother and sister to the violin.

Music for him has always been associated with joy and immediate expression, for which he owes his dad, who played the accordion or guitar every day, and David, along with his siblings, danced around him, sang and played in the rhythm of music.
In this natural way, he began to learn the musical language.

He undertook the instrument properly when he was 13 as self-taught, but after a few months, he began to take private hours at the virtuoso Igor Šelešovský. David was able to rework the musicality acquired since childhood in successful exams at the Janáček Conservatory in Ostrava in less than two years.

During the following four years of studies at Bohunka Kunzová, he improved his technical skills, expanded his awareness of classical music, and was privately interested in other genres and improvisation.

It was the genres and improvisations that decided on his next key step, and that was the transfer to Ježek Conservatory in Prague. Here, under the guidance of many great musicians such as Peter Binder, Marek Velemínský, Adam Tvrdý and others, he touched jazz, funky, swing, rock and especially Latin music.

At present, David Richter is studying at Hochschule für Music Carl Maria von Weber in Dresden (Thomas Fellow, Lars Kutzschke, Petr Saidl). He is dedicated to solo authoring, singing and playing in Nové struny tramp-swing band..

Die Familienumgebung, wie bekannt, spielt in der Musikentwicklung eine besonders wichtige Rolle. David Richter hatte das Glück, dass er bereits im frühen Alter ständig in Kontakt mit Musik kam.

Die Eltern haben sich der Folklore gewidmet und der ältere Bruder sowie die Schwester haben Geige gespielt.
Die Musik war für ihn immer mit Freude und unmittelbarem Ausdruck verbunden, was er seinem Vater verdankt, der täglich Akkordeon oder Gitarre spielte, wobei David, zusammen mit seinen Geschwistern, tanzte um ihn herum, sang und tobte im Rhythmus der Musik.
Auf diese natürliche Art und Weise begann er, die Musiksprache zu lernen.

Das Musikinstrument selbst fasste er so richtig in seine Hände als Selbstlerner im Alter von dreizehn, und nach ein paar Monaten nahm er Privatstunden beim Virtuosen Igor Šelešovský. Die Musikalität, die er schrittweise seit seiner Kindheit erwarb, konnte er in nicht einmal zwei Jahren in der erfolgreich abgelegten Aufnahmeprüfung ans Janáček Konservatorium in Ostrava ausnutzen.

In den folgenden vier Jahren des Studiums bei Bohunka Kunzová verbesserte er seine Technik, erweiterte sein Bewusstsein über die klassische Musik und interessierte sich privat für andere Genres und Improvisation.

Gerade dies hat über seinen nächsten wichtigen Schritt entschieden, und zwar den Schulwechsel ans Ježek Konservatorium in Prag.

Hier hat er sich unter der Leitung vieler großer Musiker, wie zum Beispiel Peter Binder, Marek Velemínský, Adam Tvrdý und anderen mit Jazz-, Funky-, Swing-, Rock- und vor allem lateinamerikanischer Musik vertraut gemacht.

Gegenwärtig David Richter studiere ans Hochschule für Music Carl Maria von Weber in Dresden (Thomas Fellow, Lars Kutzskche, Petr Saidl). Er widmet sich hauptsächlich seinen eigenen Solo-Kompositionen und er singt und spielt in der Tramp-Swing Band „Nové struny“ (Neue Saiten).

Kontakt

davidrichterguitar@gmail.com

tel.: +420 608 907 222

Odkazy

© David Richter 2018 - 2023   |   design a kódování www.janslechta.cz